Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto „Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika“ upravují vztahy mezi MgA. Veronikou Štěrbovou, IČO: 74149431, místem podnikání Na Lukách 192, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, jako prodávajícím (bližší identifikace prodávajícího viz bod 2 níže – Vymezení pojmů, pojem „Prodávající“), a kupujícím a/nebo objednatelem – fyzickou či právnickou osobou, která kupuje zboží a/nebo objednává zhotovení díla na zakázku k jiné než obchodní či jiné podnikatelské činnosti, a to při nákupu Zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího, popř. při objednání zhotovení díla na zakázku.

1.2 Tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží - Sophistic by Veronika vylučují aplikaci jakýchkoli jiných podmínek, není-li Prodávajícím písemně stanoveno jinak.

1.3 Koupí Zboží nevznikají Kupujícímu práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, autorských děl či jiných Práv duševního vlastnictví Prodávajícího.

2. Vymezení pojmů

Cena – finanční částka za Zboží dle aktuální nabídky Prodávajícího nebo dle individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím (zejména u díla zhotovovaného na zakázku), bez nákladů na dopravu Zboží;
Kupující – kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která kupuje Zboží či objednává zhotovení díla na zakázku k jiné než obchodní či jiné podnikatelské činnosti;
Objednávka – návrh Kupujícího na uzavření smlouvy o dodávce Zboží či o zhotovení díla na zakázku učiněný dle těchto VOP;
Potvrzení objednávky – přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dodávce Zboží či zhotovení díla na zakázku učiněné dle těchto VOP;
Právo duševního vlastnictví – obchodní označení, ochranné známky, průmyslové vzory, přihlášky k nim, autorské právo, know-how, obchodní jméno a ostatní podobná zákonem chráněné práva;
Prodávající – MgA. Veronika Štěrbová, IČO: 74149431, místem podnikání Na Lukách 192, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 30. 6. 2010, č. j. živnostenského listu: ŽIV/3658/2010/JIR/3, datum vydání živnostenského listu: 30. 6. 2010; živnostenský list vydal: Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor živnostenský; úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Hradce Králové;
Uplatnění práva z vady – uplatnění vad Zboží či díla, kterými Zboží či dílo trpí při převzetí Zboží či díla;
VOP – tyto „Obchodní podmínky“;
Zboží – výrobky aktuálně nabízené Prodávajícím na internetové adrese www.sophistic.cz, v kamenném obchodě na adrese Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2 či prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a/nebo (dle okolností) dílo zhotovené na zakázku.

3. Vznik smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím

3.1 Objednávka Zboží se považuje za návrh Kupujícího na uzavření smlouvy o koupi Zboží a/nebo zhotovení díla na zakázku dle těchto VOP.

3.2 K uzavření smlouvy o dodávce Zboží a/nebo zhotovení díla na zakázku dochází přijetím Objednávky ze strany Prodávajícího, a to formou Potvrzení objednávky, jež bude Kupujícímu zasláno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Potvrzení objednávky nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, je-li odesláno z emailové adresy sterbova.vero@gmail.com nebo obchod@sophistic.cz; v případě odeslání Potvrzení objednávky z jiné než výše uvedené adresy se k platnosti Potvrzení objednávky vyžaduje zaručený elektronický podpis Prodávajícího. V případě Objednávky zhotovení díla na zakázku musí Potvrzení objednávky předcházet dohoda Prodávajícího a Kupujícího o ceně díla dle bodu 4.2 VOP.

3.3 Smlouvu o dodávce Zboží či zhotovení díla na zakázku vzniklou shora popsaným postupem lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, popř. na základě zákonných důvodů. Za písemnou formu se pro účely těchto VOP považuje rovněž forma e-mailové zprávy, a to i bez použití zaručeného elektronického podpisu, je-li za Prodávajícího odeslána z e-mailové adresy sterbova.vero@gmail.com nebo obchod@sophistic.cz a za Kupujícího z adresy uvedené Kupujícím v Objednávce.

4. Cena Zboží

4.1 Cena Zboží v aktuální nabídce Prodávajícího

Cena Zboží (s výjimkou díla zhotovovaného na zakázku) je vždy zveřejněna v aktuální nabídce Prodávajícího a bude Kupujícímu potvrzena v Potvrzení objednávky; odpovídáli Cena Zboží uvedená v Objednávce ceně uvedené v Potvrzení objednávky, je taková Cena pro Kupujícího závazná.

4.2 Cena díla, jež má být zhotoveno na zakázku

Cena díla, jež má být zhotoveno na zakázku, bude stanovena dohodou Kupujícího a Prodávajícího, a to v závislosti na povaze a rozsahu díla, a to před Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího; podpis Kupujícího na Potvrzení objednávky se přitom považuje za souhlas Kupujícího s cenou díla, jež má být zhotoveno na zakázku, a je tedy výrazem dohody Kupujícího a Prodávajícího o ceně díla zhotovovaného na zakázku. Souhlas Kupujícího s cenou díla zhotovovaného na zakázku může být poskytnut rovněž formou e-mailové zprávy; k platnosti takového potvrzení se nevyžaduje zaručený elektronický podpis Kupujícího, je-li potvrzení odesláno z adresy Kupujícího uvedené v Objednávce.

Cena díla, jež má být zhotoveno na zakázku, může být stanovena rozpočtem, který se v takovém případě považuje za předpokládaný (neúplný a nezávazný). O jakékoli změně rozpočtu bude Kupující předem informován. Kupující je oprávněn bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li Prodávající zvýšení ceny díla určené dle rozpočtu o částku, jež přesahuje o více než 10 % cenu stanovenou na základě rozpočtu. V takovém případě je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

5. Platební podmínky

5.1 Cena Zboží z aktuální nabídky Prodávajícího bude Kupujícím uhrazena jedním z následujících způsobů:

a) platba v hotovosti při odběru Zboží
b) platba bankovním převodem před odebráním Zboží či jeho odesláním Kupujícímu
c) na dobírku při doručení Zboží (placeno u přepravce Zboží) Zboží zůstává do úplného zaplacení jeho Ceny vlastnictvím Prodávajícího; nebezpečí škody na věci (Zboží) však přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

5.2 Cena díla, jež má být zhotoveno na zakázku, bude Kupujícím uhrazena jedním z následujících způsobů:

a) platba v hotovosti po dokončení díla, a to před jeho předáním Kupujícímu;
b) platba bankovním převodem po dokončení díla, a to před jeho předáním Kupujícímu,
c) na dobírku při doručení díla (placeno u přepravce Zboží). V případě, kdy má být zhotoveno dílo na zakázku, může být Prodávajícím vyžadována záloha na nákup materiálu; výše zálohy a její splatnost bude sjednána mezi Prodávajícím a Kupujícím před Potvrzením objednávky, a to v rámci dohody o Ceně díla zhotovovaného na zakázku dle bodu 4.2 těchto VOP.

6. Součinnost Kupujícího

6.1 Při nákupu určitého Zboží, zejména v případě zhotovení díla na zakázku, může být k řádnému dodání Zboží / dokončení díla vyžadována součinnost Kupujícího, zejména jeho osobní návštěva u Prodávajícího na adrese Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2.

6.2 Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu potřebnou součinnost, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V taktovém případě má Prodávající právo na úhradu části Ceny Zboží (díla) odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

7. Dodací podmínky

7.1 Osobní odběr

Zvolí-li Kupující v Objednávce osobní odběr, bude Zboží připraveno k vyzvednutí na adrese Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem (zejména jde-li o dílo zhotovované na zakázku). Jde-li o zboží v aktuální nabídce Prodávajícího zveřejněné na www.sophistic.cz, bývá zboží připraveno k vyzvednutí zpravidla do 14 dní po Potvrzení objednávky. O tom, že je Zboží připraveno k vyzvednutí, bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky (zejména prostřednictvím SMS).

7.2 Zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou

Zvolí-li Kupující v Objednávce zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou, bude mu Zboží odesláno na adresu uvedenou v Objednávce, a to ve lhůtě přiměřené okolnostem (zejména jde-li o dílo zhotovované na zakázku). Jdeli o zboží v aktuální nabídce Prodávajícího zveřejněné na www.sophistic.cz, bývá zboží odesláno zpravidla do 14 dní po Potvrzení objednávky; o odeslání Zboží bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy či telefonicky (zejména prostřednictvím SMS). Náklady na přepravu Zboží hradí Kupující, a to dle ceníku přepravy Zboží zveřejněném na adrese www.sophistic.cz. Zboží je zasíláno výhradně na adresy v České republice či Slovenské republice; do jiných zemí je Zboží zasíláno pouze na základě zvláštní dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.

8. Jakost Zboží při převzetí - Koupě Zboží z nabídky Prodávajícího

8.1 Tato část 8 VOP se vztahuje výhradně na koupi Zboží z nabídky Prodávajícího. Tato část 8 VOP se nevztahuje na dílo zhotovené na zakázku.

8.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal,
a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li zvláštního ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující důvodně očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, bylali jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je Zboží v odpovídajícím množství,
e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Připouští-li to povaha koupě, má Kupující právo, aby bylo Zboží před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

8.4 Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, je Zboží prodáváno za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného Zboží. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

8.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.6 Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:
a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci (Zboží).

8.7 Představuje-li vada Zboží nepodstatné porušení smlouvy, tj. zejména v případě, kdy lze Zboží bez větších obtíží v přiměřené době opravit, upravit či vyměnit za nové tak, aby mělo vlastnosti stanovené v odst. 8.1 VOP, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

8.8 Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odst. 8.1 VOP, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

8.9 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.10 Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

8.11 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.12 Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

8.13 Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího na adrese Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2.

8.14 Kupující může Zboží, ve vztahu k němuž je uplatňováno právo z vady, zaslat přepravní službou na adresu uvedenou v bodě 8.13 VOP. Dotčené Zboží by v takovém případě mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. K danému Zboží je třeba přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis uplatňované vady a kontaktní údaje Kupujícího (zejm. adresa, telefonní číslo případně e-mail).

8.15 Řízení o posouzení práv z vadného plnění může být zahájeno, pokud Kupující předloží kompletní Zboží, prokáže jeho nákup, nejlépe pokladním dokladem či jeho kopií, a Zboží bude hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout Zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

8.16 O právech z vadného plnění rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

8.17 Kupujícím uplatněné právo z vady včetně případného odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady. Lhůtu 30 dnů je možné prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

8.18 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vady uplatněno, co je jeho obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován, a to bezprostředně po uplatnění práva z vady (v případě osobního uplatnění je předáno ihned, v případě uplatnění poštou bez zbytečného odkladu); pro účely potvrzení o uplatnění práv z vady se za písemnou formu považuje rovněž forma e-malu, a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

8.19 Po vyřízení práv z vady bude Kupujícímu poskytnuto potvrzení o datu a způsobu vyřízení.

8.20 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

9. Shoda díla zhotoveného na zakázku se smlouvou

9.1 Tato část 9 VOP se vztahuje výhradně na zhotovení díla na zakázku. Tato část 9 VOP se nevztahuje na koupi Zboží z nabídky Prodávajícího.

9.2 Neodpovídá-li dílo (Zboží) zhotovené na zakázku smlouvě (dohodě mezi Kupujícím – objednatelem a Prodávajícím – zhotovitelem), má dílo vady.

9.3 Práva Kupujícího – objednatele z vadného plnění zakládá výhradně vada, kterou má dílo zhotovené na zakázku při jeho předání.

9.4 Kupujícímu - objednateli nesvědčí práva z vadného plnění, způsobilo-li vadu díla použití věci, kterou Kupující – objednatel předal Prodávajícímu – zhotoviteli za účelem zhotovení díla, pokud Prodávající – zhotovitel včas upozornil Kupujícího – objednatele na nevhodnost předané věci pro účely zhotovení díla a Kupující – objednatel na jejím použití trval, anebo prokáže-li Prodávající – zhotovitel že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Předchozí věta se použije obdobně i v případě, způsobil-li vadu díla postup Prodávajícího – zhotovitele podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu opatřil Kupující – objednatel.

9.5 Právo z vadného plnění Kupujícímu - objednateli nenáleží, pokud Kupující - objednatel před převzetím díla věděl, že dílo má vadu, anebo pokud Kupující - objednatel vadu sám způsobil.

9.6 Představuje-li vadné plnění porušení smlouvy nepodstatným způsobem, tj. zejména v případě, kdy lze dílo bez větších obtíží v přiměřené době opravit či upravit tak, aby bylo zcela v souladu se smlouvou, má Kupující – objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu díla včas nebo vadu díla odmítne odstranit, může Kupující – objednatel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující - objednatel změnit bez souhlasu Prodávajícího - zhotovitele.

9.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tj. zejména v případě, kdy nelze dílo bez větších obtíží v přiměřené době opravit či upravit tak, aby bylo zcela v souladu se smlouvou, má Kupující – objednatel právo:
a) na odstranění vady provedením nového díla,
b) na odstranění vady opravou díla,
c) na přiměřenou slevu z ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

9.8 Kupující – objednatel však není oprávněn požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Prodávajícímu – zhotoviteli.

9.9 Kupující - objednatel sdělí Prodávajícímu - zhotovitel, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující – objednatel změnit bez souhlasu Prodávajícího - zhotovitele; to neplatí, žádalli Kupující – objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající - zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu - objednateli, že vady neodstraní, může Kupující - objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

9.10 Při provedení nového díla vrátí Kupující - objednatel Prodávajícímu - zhotoviteli na jeho náklady dílo původně dodané, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

9.11 Ustanovení odstavců 8.13 až 8.20 VOP se použijí přiměřeně rovněž ve vztahu k uplatňování vad díla zhotoveného na zakázku.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1 Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží od převzetí Zboží,
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí takový komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran.

10.2 Rozhodne-li se Kupující – spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy dle bodu 10.1 VOP, musí odstoupení od smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne, v němž lhůta pro odstoupení počala běžet, a to na adresu Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2. Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář odstoupení od smlouvy, který je uveden na webových stránkách Prodávajícího (www.sophistic.cz) v části „Informace pro klienty“.

10.3 Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku sděluje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením Zboží Kupující; jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, ponese náklady spojené s navrácením Zboží Kupující, jestliže Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.4 Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, a to na adresu Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2 - Vinohrady. Zboží je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací (opatřené originálními visačkami), nepoškozené, čisté a pokud možno včetně originálního obalu, a to ve stavu, v jakém jej převzal. Bude-li na Zboží provedena údržba (praní, čištění), nelze takové Zboží považovat za nepoužité. Byla-li Kupujícímu - spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho Prodávajícímu ničeho povinen s výjimkou ustanovení odst. 10.7 VOP.

10.5 Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu Kupující - spotřebitel doručí zboží na adresu Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.

10.6 Kupující - spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10.7 Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Prodávající s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího - spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Kupující - spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

10.8 Kupující - spotřebitel nemůže dle bodu 10 VOP odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu - spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce Zboží, které bylo upraveno či zhotoveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tj. včetně díla zhotoveného na zakázku),
c) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
e) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10.9 Kupující bere na vědomí, že jsou-li se Zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět Prodávajícímu, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na straně Kupujícího ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Objednáním zboží dává Kupující Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu uvedeném v Objednávce [tj. v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní adresa (ulice, obec, PSČ) a e-mail], a to pro účely obchodní, marketingové, archivační a evidenční. V případě zakázkové tvorby, tj. požadavku Kupujícího na zhotovení věci (oblečení) na míru, dává Kupující Prodávajícímu souhlas rovněž ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů v rozsahu osobních měr (tělesných rozměrů) Kupujícího potřebných pro zhotovení věci (oblečení) na zakázku („na míru“), a to pro účely plnění smlouvy, tj. zhotovení věci na zakázku.

11.2 Kupující zároveň objednáním Zboží uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím své emailové adresy uvedené v Objednávce pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Prodávajícího, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

11.3 Prodávající tedy zpracovává tyto osobní údaje Kupujícího - subjektu údajů: jméno a příjmení, kontaktní adresa (ulice, obec, PSČ) a e-mail; ve vztahu k zakázkové tvorbě Prodávající zpracovává rovněž osobní míry (tělesné rozměry) subjektu údajů potřebné pro zhotovení věci (oblečení) na zakázku („na míru“).

11.4 Osobní údaje jsou zpracovávány na základě výše uvedeného souhlasu subjektu údajů, popř. z titulu plnění smluvního vztahu (i bez souhlasu subjektu údajů); v rozsahu účetní a daňové agendy jsou osobní údaje zpracovávány na základě relevantních právních předpisů (tj. pro účely plnění příslušných právních povinností správce), konkrétně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

11.5 S veškerými osobními údaji získanými Prodávajícím bude zacházeno jako s důvěrnými a budou použity výhradně pro účely jednání o smluvním vztahu, plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy či smlouvy o dílo, z důvodu zajištění řádného vedení účetní a daňové agendy, jakož i pro účely obchodní, marketingové, archivační a evidenční.

11.6 Poskytnutí osobních údajů – v rozsahu údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů – je dobrovolné. Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů – v rozsahu údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů – kdykoliv odvolat. Odvolání je možné zaslat na adresu Jana Masaryka 52, 120 00 Praha 2, popř. prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu sterbova.vero@gmail.com či obchod@sophistic.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávnění zpracovávat údaje v zákonem stanoveném rozsahu i bez souhlasu subjektů údajů. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy neuplatní v rozsahu, v němž jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Kupujícím, popř. z jiného zákonného důvodu, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

11.7 Osobní údaje v rozsahu uvedeném v Objednávce, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

11.8 Správcem osobních údajů je MgA. Veronika Štěrbová, Na Lukách 192, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IČ: 74149431, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 30. 6. 2010, č. j. živnostenského listu: ŽIV/3658/2010/JIR/3. Společný správce, zástupce správce ani pověřenec pro ochranu osobních údajů nebili ustaveni.

11.9 Osobní údaje jsou získávány pouze od subjektů údajů.

11.10 Osobní údajně nebudou zveřejněny ani přístupné ze zahraničí. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou: - doručovatele poštovních zpráv v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní adresa (ulice, obec, PSČ), a to pro účely dodání Zboží, bylo-li Kupujícím jako způsob dodání Zboží zvoleno zaslání Zboží prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či přepravní službou; - účetních a daňových poradců v rozsahu informací (osobních údajů) uvedených v účetních a daňových dokladech; - právních poradců v rozsahu informací potřebných k plnění (či vymáhání plnění ze) smluvního vztahu; - orgánů státní správy, resp. veřejné moci (tj. např. Úřad pro ochranu osobních údajů či jiné orgány dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, správce daně, česká správa sociální zabezpečení, orgány činné v trestním řízení, soudy či soudní exekutoři) a jimi pověřené osoby, a to v rozsahu zákonných povinností správce.

11.11 Daňovým, účetním a právním poradcům jsou předávány pouze doklady dle zákona o DPH, zákona o účetnictví, daňového řádu či informace v rozsahu nezbytném pro uplatňování práv ze smluvního vztahu. Účetní, daňoví a právní poradci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a smlouvou o zpracování osobních údajů (jsou-li jim předávány osobní údaje zákazníků).

11.12 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Prodávající osobní údaje Kupujícího předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

11.13 Osobní údaje se likvidují - v rozsahu údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů - bezodkladně po doručení písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů zaslaným Prodávajícímu, resp. po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, neexistuje-li některý z níže uvedených důvodů pro další uchovávání osobních údajů.

11.14 Po případném obdržení písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou osobní údaje dále zpracovávány pouze v rozsahu zákonných povinností a pro účely plnění smluvního vztahu; takto zpracovávané osobní údaje jsou likvidovány v následujících lhůtách: - údaje uchovávané pro účely plnění smluvního vztahu jsou likvidovány bezodkladně po zániku všech práv a povinností smluvních stran z příslušného smluvního vztahu, neexistuje-li další zákonný důvod pro jejich uchování (viz níže); - údaje uchovávané pro účely vedení účetní agendy jsou likvidovány bezodkladně po uplynutí doby, po kterou je správce povinen uchovávat účetní záznamy dle § 31 a § 32 zákona o účetnictví, neexistuje-li další ze zde uvedených důvodu pro jejich uchování; - údaje uchovávané pro účely daňové jsou likvidovány bezodkladně po uplynutí lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu, neexistuje-li další ze zde uvedených důvodu pro jejich uchování; - údaje uchovávané pro účely plnění povinností dle zákona o dani z přidané hodnoty jsou likvidovány bezodkladně po uplynutí doby dle § 35 odst. 2 zákona o DPH.

11.15 Práva Kupujícího ve vztahu k osobním údajům: Právo na přístup k osobním údajům: Kupující má právo od Prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující má také právo, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Kupující právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů: takové právo představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Kupujícího zlikvidovat osobní údaje, které o Kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Kupující o to požádá. Kupující má právo, aby Prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Kupující právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává Kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat 12 © Veronika Štěrbová (Sophistic by Veronika) jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – viz odst. 11.5 výše.

11.16 Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Prodávajícího o vysvětlení,
b) požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V každém případě, kdy se Kupující domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud Prodávající na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo Kupující s vyjádřením Prodávajícího nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Informace pro spotřebitele

o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a o existenci platformy pro řešení sporů online.

12.1 V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí Zboží či se zhotovením díla na zakázku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

12.2 Kupující - spotřebitel může pro řešení případných spotřebitelských sporů s Prodávajícím, které se nepodaří vyřešit dohodou, využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto VOP bez předchozího upozornění.

13.2 Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018